Pilot Rock Catalog

ˢ ˠ ˚ ˧ ˟ ˟ ˚ ˦ ˥ ˡ ˚ ˤ ˟ ˟ ˡ ˑ ® ɭ ʲ ˦ ˠ ˡ ˚ ˡ ˡ ˤ ˚ ˤ ˦ ˨ ˥ RJ Thomas Mfg. Co. ɟɟɟʳƻÝĵŷǻNJŷNħʳNŷō ǻŸ ËsĶƼ ȕǣ ǢsNjɚs ɳŸȖ ōŸNjs džȖÞOĨĶɴʴ ɟÌsŘ OŸŘǼ OǼÞض Ȗǣ Eɴ ƼÌŸŘs ŸNj s˚Ŏ ÞĶ ǼŸ NjsLJȖsǣǼ ƼNjŸ_ȖOǼ ÞŘ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ ŸNj ƼNjÞOs LJȖŸǼsʰ ƼĶs ǣs Ì ɚs ǼÌs ¯ŸĶĶŸɠÞض ƼNjŸ_ȖOǼ _sǼ ÞĶǣ Njs _ɴʲ ɟÞǼÌ ǼÌÞǣ ÞŘ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ Ǽ Ì Ř_ʰ NȖǣǼŸŎsNj ǢsNjɚÞOs O Ř LJȖÞOĨĶɴ ƼNjŸɚÞ_s ɴŸȖ ɠÞǼÌ OŸŎƼĶsǼs ōŸ_sĶ ŗȖŎEsNj ¯ŸNj Njs¯sNjsŘOs Ř_ ƼNjÞOs LJȖŸǼs ÞŘOĶȖ_Þض ĶĶ Ÿ¯ ǼÌs NjsLJȖsǣǼs_ ¯s ǼȖNjsǣʳ ƻĶs ǣs ÌsĶƼ Ȗǣ ǣsNjɚs ɴŸȖ EsǼǼsNj Eɴ Ì ɚÞض ǣ ŎȖOÌ Ÿ¯ ǼÌÞǣ ƼNjŸ_ȖOǼ ÞŘ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ ɚ ÞĶ EĶs ɠÌsŘ ɴŸȖ OŸŘǼ OǼ Ȗǣʳ NÌsOĨ ŸȖǼ ǼÌsǣs ŷŘĶÞŘs ®s ǼȖNjsǣ ōŸ_sĶ ǢsNjÞsǣʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ ɭǻ ǢsNjÞsǣ ƼÞOŘÞO Ǽ EĶs ŸNj NɭD ǢsNjÞsǣ EsŘOÌʳ ƻNjs¯sNjNjs_ ®Nj Ŏs ÝŘǣǼ ĶĶ ǼÞŸŘʲ ƻŸNjǼ EĶsʰ ǣȖNj¯ Os ŎŸȖŘǼ ŸNj sŎEs__s_ ¯Nj Ŏs ƼŸǣǼǣʳ ƻNjs¯sNjNjs_ ®Nj Ŏs ®ÞŘÞǣÌʲ ǢȖOÌ ǣ ¶ Ķɚ ŘÞʊs_ʰ ŸNj ƼŸɠ_sNj OŸ Ǽs_ ɠÞǼÌ OŸĶŸNj OÌŸÞOsʳ ^sǣÞNjs_ ĵsضǼÌʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ ˣ ¯ŸŸǼʰ ˥ ¯ŸŸǼʰ ˧ ¯ŸŸǼʰ ˠ˟ ¯ŸŸǼʰ ˠˡ ¯ŸŸǼʳ ǻŸƼˀǢs ǼˀD OĨ ō ǼsNjÞ Ķʲ ǢȖOÌ ǣ ĶȖŎEsNjʰ NjsOɴOĶs_ ƼĶ ǣǼÞO ŸNj ǼÌsNjŎŸ˚ƼĶ ǣǼÞO OŸ Ǽs_ ǣǼssĶʳ ɟÌssĶOÌ ÞNj OOsǣǣÞEĶsʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ sŘ_ ŸNj ǣÞ_s OOsǣǣ ŸŘ Ǽ EĶsʳ ǻ DĵrǢ ŗ^ DrŗNËrǢ ōŸ_sĶ ǢsNjÞsǣʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ ǻNJË ǢsNjÞsǣ ŸNj ŎÌsNjǣǼ ǢsNjÞsǣʳ ^sǣÞNjs_ ǢÌ Ƽsʲ ǢȖOÌ ǣ NjŸȖŘ_ ŸNj ǣLJȖ Njsʳ NJsLJȖÞNjs_ N Ƽ OÞǼɴʲ ǢȖOÌ ǣ ˢˡ ¶ ĶĶŸŘ ŸNj ˤˤ ¶ ĶĶŸŘʳ ƻNjs¯sNjNjs_ ō ǼsNjÞ Ķʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ ĶȖŎEsNjʰ NjsOɴOĶs_ ƼĶ ǣǼÞO ŸNj ǼÌsNjŎŸ˚ƼĶ ǣǼÞO OŸ Ǽs_ ǣǼssĶʳ ĵÞ_ ®ȖŘOǼÞŸŘʲ NŸĶĶsOǼÞض ǼNj ǣÌ ŸNj NjsOɴOĶ EĶsǣʳ ǻɴƼs Ÿ¯ ĵÞ_ʲ ®Ķ Ǽ ŸNj _ŸŎs_ʰ ǣǼssĶ ŸNj ƼĶ ǣǼÞO Ř_ ɠÌÞOÌ OŸĶŸNjʳ NÌŸÞOs Ÿ¯ ōŸȖŘǼǣʲ ®ŸNj NjsOsƼǼ OĶs ˚ ǣȖNj¯ Os ŎŸȖŘǼ ŸNj ƼsNjŎ ŘsŘǼ Ƽs_sǣǼ Ķ ŎŸȖŘǼʳ ǻNJ ǢË ŗ^ NJrNɳNĵÝŗµ ōŸ_sĶ ǢsNjÞsǣʲ ǢȖOÌ ǣ ˚ˡ˟ ŸNj ®Ǣ˚ˢ˟ʳ ǢÞʊsʲ ǢLJȖ Njs ÞŘOÌsǣ Ÿ¯ OŸŸĨÞض Njs _sǣÞNjs_ ŸNj ʩNjsNjÞض _Þ ŎsǼsNjʳ NŸŸĨÞض µNj Ǽs _ĠȖǣǼŎsŘǼʲ ÝŘʩŘÞǼsĶɴ _ĠȖǣǼ EĶsʰ ŎȖĶǼÞĶsɚsĶ ŸNj ǣÞضĶs ĶsɚsĶʳ ÝŘǣǼ ĶĶ ǼÞŸŘ ōsǼÌŸ_ ʹ¶NjÞĶĶǣʺʲ rŎEs__s_ ƼŸǣǼʰ EŸĶǼ _ŸɠŘ E ǣs ƼĶ Ǽsʰ _ÞǣĨ E ǣs ŸNj O ǣǼsNj E ǣsʳ ÝŘǣǼ ĶĶ ǼÞŸŘ ōsǼÌŸ_ ʹʩNjsNjÞضǣʺʲ ®ŸNj sɮ ŎƼĶsʰ ǼÞƼ E OĨ ŘOÌŸNj ƼÞŘǣ ŸNj ǣƼ _s ŘOÌŸNjǣʳ µNJÝĵĵǢ ŗ^ ®ÝNJr NJÝŗµǢ DȖɴ ŗŸɠ ŷNj_sNjÞض ƻNjŸ_ȖOǼ ǢƼsO DȖĶĶsǼÞŘǣ ŷŘĶÞŘs N Ǽ ĶŸ¶ NJs¶ÞǣǼsNj ǼŸ DȖÞĶ_ ɴŸȖNj ƻNjŸʩĶs ŗsɠ ƻNjŸ_ȖOǼǣ DȖ__ɴ DsŘOÌʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡˤ NŸɚsNj N Ƽǣʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡ˦ ®ŸŸ_ NŸȖNjǼ ǻ EĶsʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˣ˦ OOsǣǣÞEĶs µNjÞĶĶʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳ˨ˢ ǢŎŸĨsNjʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠ˟ˢ ǢǼ ÞŘĶsǣǣ ǢǼssĶ ®ÞNjs NJÞضʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠ˟˨ ǢǼ ÞŘĶsǣǣ ǢǼssĶ ^NjŸƼ ÝŘ µNj Ǽsʳʳʳʳʳʳˠˠ˥ ŷŘĶÞŘs ƻNjÞOs ĵÞǣǼ NŸŘʩ¶ȖNjs ɳŸȖNj ƻNjŸ_ȖOǼ ǢǼ NjǼ ɠÞǼÌ ǼÌs ƻNjŸ_ȖOǼǣ Ǽ Eʰ ǼÌsŘ ǣsĶsOǼ ǼÌs ƼNjŸ_ȖOǼ ĶÞŘs ɴŸȖ ɠ ŘǼʳ ǢsĶsOǼ ¯NjŸŎ ɚ NjÞŸȖǣ _sǣÞ¶Řǣ ÞŘ ǼÌ Ǽ ĶÞŘs˚ȖƼ Ř_ OÌŸŸǣs ǼÌs ¯s ǼȖNjsǣ ɴŸȖ ɠ ŘǼʳ ǻÌÞǣ ɠÞĶĶ ǣÌŸɠ ɴŸȖ ǼÌs ȖŘÞǼ ƼNjÞOsʳ NJsLJȖsǣǼ džȖŸǼs __ ɴŸȖNj ÞǼsŎʹǣʺ ǼŸ ǼÌs džȖŸǼs N NjǼ Ř_ NjsLJȖsǣǼ ƼNjÞOs Ř_ ¯NjsÞ¶ÌǼ LJȖŸǼ ǼÞŸŘʳ ŷNj Ȗǣs ǼÌs džȖÞOĨ džȖŸǼs ¯ŸNjŎʳ ŷŘĶÞŘs ƻȖNjOÌ ǣÞض ¯ǼsNj NjsOsÞɚÞض ŸȖNj NJ®dž NjsǣƼŸŘǣs ɴŸȖ O Ř ƼĶ Os ɴŸȖNj ŸNj_sNj ŸŘĶÞŘsʳ ǻÌs DȖɴ ŗŸɠ ǣsOǼÞŸŘ Ÿ¯ ŸȖNj ɠsEǣÞǼs ĶsǼǣ ɴŸȖ ƼĶ Os ŸNj_sNjǣ ÞŎŎs_Þ ǼsĶɴ ¯ŸNj ǣsĶsOǼ ÞǼsŎǣ ɠÞǼÌŸȖǼ ¶ŸÞض ǼÌNjŸȖ¶Ì ǼÌs NJ®dž ƼNjŸOsǣǣʳ ^sǼ ÞĶs_ ƼNjŸ_ȖOǼ ǣƼsO ǣÌssǼǣ Njs ɚ ÞĶ EĶs ¯ŸNj ŎŸǣǼ ƼNjŸ_ȖOǼǣʳ ^ŸɠŘĶŸ _ ¯NjŸŎ ǢƼsO DȖĶĶsǼÞŘǣ ÞŘ ǼÌs ǼŸƼ Ř ɚÞ¶ ǼÞŸŘ E Nj ŸNj ŸŘ ǼÌs ƼNjŸ_ȖOǼ Ƽ ¶sǣʳ ^ŸɠŘĶŸ _ ŸȖNj OȖNjNjsŘǼ O Ǽ ĶŸ¶ ǼŸ ɚÞsɠ ŸNj ǣ ɚsʳ ^ŸɠŘĶŸ _ ŸȖNj OȖNjNjsŘǼ ƼNjÞOs ĶÞǣǼ ǼŸ ɚÞsɠ ŸNj ǣ ɚsʳ ǢÞ¶Ř ȖƼ ¯ŸNj r˚ŗsɠǣĶsǼǼsNj Dɴ Njs¶ÞǣǼsNjÞض ɴŸȖ ɠÞĶĶ Es EĶs ǼŸ ĶŸ¶ÞŘ ɠÌsŘ ɴŸȖ ɚÞǣÞǼ ŸȖNj ǣÞǼs Ř_ ǣss ɴŸȖNj LJȖŸǼsǣ Ř_ ŸŘĶÞŘs ŸNj_sNjǣ ÌÞǣǼŸNjɴʳ ǻÌÞǣ ɠÞĶĶ ĶǣŸ ƼNjs˚ʩĶĶ ¯ŸNjŎǣ ŸŘ ŸȖNj ǣÞǼsʳ ÝǼ _Ÿsǣ ŘŸǼ ǣ ɚs ONjs_ÞǼ O Nj_ ÞŘ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘʳ ®Njss ǻŸŸĶǣ ˓ ǻÞƼǣ Ǣss ƼNjŸ_ȖOǼ ɚÞ_sŸǣʰ Ŏ ÞŘǼsŘ ŘOs ǼÞƼǣ Ř_ ŸǼÌsNj ¶ȖÞ_sĶÞŘsǣʳ NJsOsÞɚs ÞŘ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ ŸŘ ƻÞĶŸǼ NJŸOĨ ƼNjŸ_ȖOǼǣ Ř_ ƼNjŸŎŸǼÞŸŘǣʳ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMzk=